آقایان

پکیج ها

بکینی + زیربغل
دست ها کامل + زیربغل
پاها کامل + بکینی
ساعد + ساق + بکینی + زیربغل + بالای لب
دست ها + پاها + بکینی + زیربغل + بالای لب
فول بادی